PRAWO PRACY. NIESŁUSZNE ZWOLNIENIE

adwokatyadminprawo pracy

Jeżeli zostałeś zwolniony w sposób niesprawiedliwy, możesz złożyć przed kolegium do spraw zatrudnienia ( Employment Tribunal) pozew z tytułu niesłusznego zwolnienia z pracy. Firma Hill&Abbott Solicitors poinformuje Cię, jakie prawa Ci przysługują i określi szanse na uzyskanie odszkodowania.

Kto może złożyć pozew o odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie?
Minimalny staż pracy wynosi 24 miesiące bez przerwy. Do tego okresu zalicza się okres wypowiedzenia, o ile pracodawca rzeczywiście wręczył ci wypowiedzenie, a nie wypłacił zastępczego ekwiwalentu.

W jakim terminie mogę złożyć pozew?
Możesz złożyć pozew przed trybunałem w ciągu trzech miesięcy od ‚efektywnej daty rozwiązania umowy o pracę’. Jest to ostatni dzień okresu wypowiedzenia lub ostatni dzień roboczy, jeżeli zostałeś zwolniony bez wypowiedzenia.

Co znaczy ‚niesłuszne’ w świetle prawa?
Zwolnienie było niesłuszne, jeśli nie miało uzasadnionej przyczyny i racjonalnych przesłanek.
Uzasadnionymi przyczynami mogą być:
• Twój potencjał (umiejętności, postawa, zdrowie i kwalifikacje),
• Twoje zachowanie,
• redukcja etatu,
• złamanie obowiązku prawnego lub zakazu,
• inna istotna przyczyna uzasadniająca zwolnienie,
• przejście na emeryturę.

Rozstrzygając, czy Twoje zwolnienie nastąpiło w uzasadnionych okolicznościach, trybunał uwzględni kondycję finansową i rozmiar firmy, a także proces przeprowadzenia zwolnienia.

Co to jest uczciwy przebieg postępowania?
To zależy od przyczyny zwolnienia. W przypadku, gdy przyczyną zwolnienia było wykroczenie pracownika, uczciwy przebieg postępowania obejmuje: powiadomienie pracownika o ciążących na nim zarzutach, pisemne zaproszenie na posiedzenie dyscyplinarne, zezwolenie na pomoc kolegów z pracy i udział przedstawiciela związku zawodowego w posiedzeniu. Pracodawca powinien umożliwić pracownikowi złożenie odwołania od niekorzystnej dla niego decyzji.

Co mogę dostać za niesłuszne zwolnienie?
Trybunał może zarządzić:
• przywrócenie stanu zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku,
• przywrócenie stanu zatrudnienia na innym stanowisku,
• rekompensatę finansową.